Nguyen Duy Luu

Nguyen Duy Luu

  • Address: Group 5, KP.5, Uyên Hưng Ward, Tân Uyên Town, Bình Dương Province
  • Fees: Free

About

Lawyer Nguyen Duy Luu belongs to Binh Duong Province Bar Association. Currently, Chief of Lawyer Nguyen Duy Luu and Associates.

Head office: Group 5, Quarter 5, Uyên Hưng ward, Tân Uyên town, Bình Dương province (Town center and close to Nam Tân Uyên Industrial Park and nearby industrial zones).

Contact

Address: Group 5, KP.5, Uyên Hưng Ward, Tân Uyên Town, Bình Dương Province

Phone: 0974 189 549