Hướng dẫn đăng ký Công bố thực phẩm chức năng

Hướng dẫn đăng ký:

Bước 1:

Kiểm nghiệm sản phẩm

Thực hiện tại các đơn vị có chức năng kiểm nghiệm sản phẩm

Bước 2:

Chuẩn bị hồ sơ và nộp qua mạng;

Hồ sơ bao gồm các tài liệu theo quy định của pháp luật.

Bước 3:

Nhận kết quả sau 45 ngày làm việc

Trường Hợp Doanh nghiệp công bố thực phẩm chức năng do bên khác sản xuất thì hồ sơ có thêm các tài liệu sau:

    1. Hợp đồng gia công sản phẩm Thực phẩm chức năng
    2. Chứng nhận GMP
    3. Giấy chứng nhận ĐKKD của cở sở sản xuất.

Trong hợp đồng thì ghi rõ điều khoản bên khách của bạn là đơn vị chịu trách nhiệm công bố sản phẩm.

Trong trường hợp Doanh nghiệp tự sản xuất sản phẩm Thực phẩm chức năng thì hồ sơ không cần hợp đồng.

LNP khuyến khích Quý Doanh nghệp thực hiện kiểm nghiệm tại Viện Kiểm nghiệm An Toàn Vệ sinh Thực Phẩm Quốc Gia hoặc tại cơ sở khác. Không nên kiểm nghiệm tại Viện kiểm nghiệm thực phẩm chức năng vì chi phí cao thời gian kiểm nghiệm lâu

Chú ý: Nếu Doanh nghiệp tự sản xuất Thực phẩm chức năng thì hồ sơ Đăng ký Công bố thực phẩm chức năng không cần bao gồm Hợp đồng gia công sản phẩm Thực phẩm chức năng